Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Vysokoškolské štúdium sociálnej práce - Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove

31.05.2014 16:26

INOVÁCIA METÓD VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE

Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove ponúka v akademickom roku 2016-2017 aj KOMBINOVANÚ METÓDU VZDELÁVANIA V DENNEJ A EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA

Týmto rozhodnutím chce Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove vyjsť v ústrety tým uchádzačom, ktorí z rôznych dôvodov (zdravotných, pracovných, súkromných a pod.) nemôžu pravidelne navštevovať výučbu priamo v škole. Zákon o vysokých školách deklaruje rovnocennosť foriem štúdia (denná a externá) všetkých akreditovaných študijných programov, ako aj rovnocennosť aplikácií jednotlivých metód výučby, ktorými sú prezenčná, dištančná a kombinovaná metóda. Pre študujúcich kombinovanou metódou platia tie isté študijné predpisy, ako pre ostatných študentov FSŠ.

Študenti kombinovanej  metódy štúdia sa na štúdium pripravujú z predpísanej povinnej literatúry, ale predovšetkým prostredníctvom výučbových podkladov šírených v elektronickej podobe. Podrobnejšie pokyny dostanú vždy od učiteľa zodpovedného za príslušný predmet na úvodnej konzultácii. Študijná podpora a komunikácia s učiteľmi sa poskytuje hlavne prostredníctvom internetu. Na základe osobného výberu sú však možné aj osobné či telefonické konzultácie, poprípade konzultácie prostredníctvom Skypu.  Výcvikové predmety  sa realizujú v priestoroch školy.

V školského roku 2016/2017 Vám ponúkame možnosť v externej forme -  prezenčnou alebo kombinovanou metódou štúdia využiť Informačno-konzultačné stredisko (IKS) vo Vrútkach, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe 3.1.14 Sociálna práca. Forma  štúdia v IKS Vrútky je iba externá          

Sociálna práca (Bc. Mgr. PhDr.)

Legislatíva (právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, občianske právo, správne právo, zdravotnícke právo, rodinné právo, trestné právo), sociálna politika, sociológia, ekonómia, sociálne poradenstvo, sociálna patológia, kriminológia, sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela, manažment sociálnych služieb, kvalita sociálnych služieb, dejiny sociálnej práce, metodológia výskumu, kvantitatívne a kvalitatívne štatistické metódy, sociálna pedagogika, andragogika, psychológia, liečebná a špeciálna pedagogika, supervízia, mediácia, sociálna komunikácia, cieľové skupiny sociálnej práce: občania s ťažkým zdravotným postihnutím, seniori, obete násilia, občania bez prístrešia, závislí občania, krízová intervencia, gendermainstreaming, ageizmus, sociálne služby, organizácia verejnej správy (štátna správa, samospráva), kultúrna antropológia, komunitná práca, projektovanie a komunitné plánovanie, riadenie ľudských zdrojov, celoživotné vzdelávanie, sociálna práca v zdravotníctve, ľudské práva, etika, financovanie sociálnych služieb, ochrana osobných údajov, public relations, marketing. Prijímacie konanie je bez pohovorov

Prihlášky môžete zasielať na adresu:

Fakulta sociálnych štúdií  

Vysoká škola Danubius 

Fučíkova 269 

925 21 Sládkovičovo 

Slovenská republika

web. www.fss.sk

e-mail: jana.drabikova@vsdanubius.sk

tel. 031/7732873

Prihlášky na štúdium sa sa prijmajú v priebehu zimného semestra akademického roka 2014-2015.

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.