Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

Informácie o nás

Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

The Association For Social Integration In The Slovak Republic

Občianske združenie Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR - SpoSoIntE (ďalej len „občianske združenie“) je nepolitické, dobrovoľné združenie fyzických osôb, ktoré svojimi aktivitami realizujú ciele združenia. Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

Hlavným cieľom združenia je podpora prekonávania sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii psychosociálne a  zdravotne postihnutých osôb a skupín obyvateľstva v Slovenskej republike.

    Činnosť občianskeho združenia, sledujúc stanovené ciele, je zameraná na:

a)  realizáciu odborných, vzdelávacích a spoločenských podujatí (pracovné stretnutia, semináre, prednášky, konferencie) zameraných predovšetkým na problematiku humanizácie a skvalitňovanie života psychosociálne a zdravotne postihnutých osôb a skupín obyvateľov, 

b)  odbornú  činnosť  psychosociálnej rehabilitácie a sociálnej integrácie psychosociálne a zdravotne postihnutých osôb a skupín obyvateľov,

c)  publikačnú činnosť pre odbornú a širokú verejnosť a podporu publikačnej činnosti medzi študentmi a mládežou  v uvedenej problematike,  

d)  spoluprácu so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participáciu na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

 

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.